Jdi na obsah Jdi na menu
 


...úplata...

16. 5. 2017

Základní škola a mateřská škola Žeranovice, Žeranovice 53

 

 

SMĚRNICE

o úplatě  v družině

 

Směrnice je zpracována na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základní, středním, vyš-ším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a v souladu s prováděcím předpisem ke školské-mu zákonu – vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání,ve znění pozdějších předpisů.

 

 

 Čl. 1

Úvodní ustanovení

 

     Tato směrnice stanoví výši úplaty za pobyt v družině (dále jen úplata), možnost snížení nebo prominutí úplaty a podmínky splatnosti úplaty.

 

Čl. 2

Plátci úplaty

 

     Plátcem úplaty je zákonný zástupce dítěte – žáka, přijatého k činnosti družiny v rozsahu a výši stanovené touto vnitřní směrnicí.

 

Čl. 3

Stanovení základní částky úplaty

 

Činnost zájmového vzdělávání se poskytuje za úplatu. Výši úplaty stanovuje ředitel školy. Pro škol-ní rok 2017/2018 je úplata stanovena na 100 ,- Kč měsíčně.

 

 

Čl. 4

Snížení nebo prominutí úplaty

 

 Výši úplaty může ředitel snížit nebo od úplaty osvobodi, jestliže:

-  účastník nebo jeho zákonný zástupce je příjemcem opakujících se dávek pomoci v hmotné nouzi

   podle zákona o hmotné nouzi

-  účastníkovi nebo jeho zákonnému zástupci náleží zvýšení příspěvku na péči podle zákona o so-

   ciálních službách

-  účastník, svěřený do pěstounské péče má nárok na příspvek na úhradu potřeb dítěte podle zákona

   o státní sociální podpoře 

pokud tuto skutečnost prokáže řediteli školy.

 

Čl. 5

Způsob úhrady a podmínky splatnosti úplaty

 

5.1  Základní částka úplaty za  účastníka družiny ve školním roce je stanovena na měsíce září –

       leden a únor – červen se splatností k 31.10.  a  28.2.

       Platba  na měsíce červenec, popř. srpen je splatná do 30. 6. příslušného roku.

5.2  Úplatu uhradí zákonný zástupce

  • na účet školy, vedený u Komerční banky, č. ú. 27-1495330267/0100 s uvedením přiděleného v.s. dítěte
  • do pokladny školy

                         

 

Čl. 6

Sankce

 

6.1  Zákonní zástupci jsou povinni respektovat obsah této směrnice a plnit platby řádně a včas.

 

6.2  Jestliže zákonný zástupce opakovaně v termínu neuhradí úplatu za pobyt v družině a nedohod-

       ne si jiný termín úhrady, může ředitel školy po předchozím písemném upozornění zákonnému

       zástupci účastníka družiny rozhodnout o ukončení docházky do družiny.

 

Čl. 7

Přechodná a závěrečná ustanovení

 

     Tato směrnice ruší směrnici ze dne 8. 11. 2015. Platnosti nabývá dnem podpisu ředitele školy

a je účinná od 1. 9. 2017.

 

 

 

V Žeranovicích dne 11. 5. 2017

 

 

 

 

 

 

                                                                                                             Mgr. Libor Ševčík

 

                                                                                                                    ředitel školy