Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis č.2

16. 3. 2015

1.Přítomní

za Obec Žeranovice: - Ing. Antonín Vyňuchal, František Gořalík

za zaměstnance školy: Mgr. Erika Nováková,  Eva Chytilková

za rodiče: Alena Zapletalová, Romana Vyňuchalová

2.Nepřítomní
3.Hosté
4.Program zasedání

Určení ověřovatele zápisu, zapisovatele a přečtení zápisu z 1. zasedání školské rady ZŠ a MŠ v Žeranovicích
Návrh jednacího řádu ŠR
Rekapitulace úkolů a požadavků vyplývajících z předešlého 1. zasedání ŠR
Stanovení nových úkolů a požadavků vyplývajících z 2. zasedání ŠR

 

K bodu 1.)

            Zapisovatel:                                            Alena Zapletalová

            Ověřovatel zápisu:                                   Ing. Antonín Vyňuchal

Přečtení zápisu č.1 ze zasedání ŠR:           Romana Vyňuchalová

K bodu 2.)       

Navržený jednací řád byl přečten a jednohlasně schválen. Jednací řád bude v písemné formě zveřejněn na internetových stránkách školy a  blogu školské rady.

 

K bodu 3.)

Požadavky na předání podkladů od Mgr. Libora Ševčíka vyplývající ze zasedání č. 1 ŠR

Výroční zprávy o činnosti školy za poslední dva roky – předáno
Plánovaný výhled rozvoje školy – předáno
Školní řád – předáno
Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků – předáno – obsaženo ve školním řádu
Návrh rozpočtu – nepředán – s odůvodněním - k datu předání zatím nebyl znám rozpočet obce a tudíž není možno návrh rozpočtu zhotovit
Inspekční zpráva České školní inspekce – dána možnost nahlédnutí v ředitelně školy – inspekční zpráva byla stažena  z internetu ze stránek České školní inspekce - čj. ČŠIZ-605-02/09- Z
Dotaz na rozšíření pracovního úvazku v MŠ – doposud nezodpovězeno a nezdůvodněno

 

Vznesené dotazy na obec  Žeranovice (správce a majitele budovy školy) vyplývající ze zasedání č. 1 ŠR

Zkontrolování technického stavu střešní krytiny na původní budově školy, absence zachytávačů sněhu na přístavbě školy – dotaz  zodpověděl p. Gořalík – na původní budově školy bude do konce roku 2017  provedena výměna  střechy, střešní držáky (zachytávače sněhu) na přístavbě školy – budou doplněny.
Dotaz na reálnost rekonstrukce stávajícího dětského hřiště ZŠ a MŠ v Žeranovicích – dotaz zodpověděl p. Gořalík – v rozpočtu obce na rok 2015 je kalkulováno financemi na projekt hřiště
Upozornění na nevyhovující stav chodníku a schodiště u vstupní brány do areálu MŠ a ZŠ – proběhla diskuze  o odstranění oplocení a zídky podél stávajícího chodníku a posunutí nového chodníku blíže k budově MŠ a ZŠ

 

Projednání možnosti zřízení a fungování letního příměstského tábora pod záštitou obce

Z předběžného zjištění zájmů rodičů (20 dětí) byl vybrán termím 7.7.-17.7.2015. Hlídání dětí by proběhlo v prostorách MŠ, dopolední strava,odpolední strava  a pitný režim – zajistí  rodiče, oběd – stravování proběhne na zámku – strava bude hrazena rodiči zvlášť - mimo poplatek za příměstský tábor.

Cena byla předběžně stanovena na 700,- Kč (za oba týdny) . Tábor bude denní s nástupem od 7 hod , kdy rodiče (pověřené osoby) předají dítě a dítě bude rodiči (pověřenými osobami) vyzvednuto do 16 hod.

Na obecním zastupitelstvu bude projednán:

- výběr pracovníků – dohoda o provedení práce – 2 zaměstnanci á 6 hodin denně

- cena (případná finanční dotace)

 

K bodu 4.)

            Požadavky na předání podkladů a informací od Mgr. Libora Ševčíka

Obeznámit ŠR s termínem konání třídních schůzek
Doložit přehled týkající se výhledu do školního roku 2015/2016 – termín – 2 týdny před konáním třídních schůzek (počet přihlášených dětí do MŠ – přijatých/nepřijatých, počet zapsaných dětí do 1.třídy, jmenovitý přehled učitelů přidělených k jednotlivým ročníkům, ….)
Vložit školní řád  a jednací řád ŠR na web školy – do 31.3.2015
Zveřejnění jmen členů školské rady – termín – 31.3.2015 + průběžné dokládání zápisů ze školských rad na webu školy
Představení školské rady na třídních schůzkách – termín- třídní schůzky
Doložit zprávu o odstranění nedostatků vyplývajících z inspekční zprávy - čj. ČŠIZ-605-02/09- Z – zpráva měla být dodána do 31.8.2010 – termín – 31.3.2015
Doložení inventarizačního řádu školy (včetně seznamu školního majetku ) – termín 31.3.2015
Seznámit ŠR, jak se nakládá s odepsaným / vyřazeným majetkem – termín 31.3.2015
Opětovný dotaz a zdůvodnění na rozšíření pracovního úvazku v MŠ –– požadovaný termín odpovědi do 31.3.2015
Dotaz na opětovné vedení kroniky školy a školky( poslední záznam je  z roku  2003)
Doložení finančních výnosů ze sběrných akcí (papír, pomerančová kůra, šípky,     kaštany) a jejich následné přerozdělení a využití v ZŠ a MŠ.

 

ŠR byl předložen zástupci obce návrh rozpočtu na rok 2015

 

3111 Mateřské školy

3111    5169    Nákup ostatních služeb                        2 000,00

3111    5171    Opravy a udržování                             5 000,00

3111    6121    Budovy, haly a stavby              100 000,00

Celkem Par: 3111 Mateřské školy                              107 000,00

 

3113 Základní školy

3113    5137    Drobný hmotný dlouhodobý majetek 23 000,00

3113    5169    Nákup ostatních služeb                        2 000,00

3113    5171    Opravy a udržování                             15 000,00

3113    5175    Pohoštění                                            400,00

3113    5194    Věcné dary                                         1 050,00

Celkem Par: 3113 Základní školy                                41 450,00

 

3119 Ostatní záležitosti základ.vzdělávání

3119    5137    Drobný hmotný dlouhodobý majetek 15 000,00

3119    5171    Opravy a udržování                             65 000,00

3119    5175    Pohoštění                                            2 500,00

3119    5331    Neinvestiční příspěvky zřízený 680 000,00

3119    6121    Budovy, haly a stavby              85 000,00

Celkem Par: 3119 Ostatní záležitosti základ.vzdělávání 847 500,00

 

 

Vznesené dotazy na obec  Žeranovice (správce a majitele budovy školy)

Možnost zastínění oken školy         - odsouhlaseno – termín do konce roku 2015
Oprava prostor školní družiny        - odsouhlaseno – termín do konce roku 2015
Protihmyzí sítě do oken školní družiny – odsouhlaseno – termín do konce roku 2015
Nové učitelské katedry – 2 ks       - odsouhlaseno – termín do konce roku 2015
Výměna dveří v MŠ – odsouhlaseno – termín do konce roku 2015

 

 

Termín  3. zasedání školské rady: bude upřesněn dle termínu třídních schůzek

 

 

 

 

Zápis provedla: Alena Zapletalová                          Ověřil: Ing. Antonín Vyňuchal